Sybren Posthumus

Sybren Posthumus is adviseur foar de Ried fan de Fryske Beweging en helpt geregeld mei oan guon projekten. Foarbylden binne de útrikking fan de ‘Fear’, wurksumheden mei de sosjale media, it strategysk beliedsplan en it winnen fan fûnsen. Mar ek oare lytse en grutte putsjes nimt er op him.

Posthumus wennet yn Reduzum, hat in partner en twa bern. Earder wie er ek aktyf yn oare Fryske rûnten, lykas Bernlef en it FYK (Jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal Kontakt). Yn 2013 is er nei seis jier bestjoer earelid wurden fan de EFA (European Free Alliance), in koepel fan regionale politike partijen út hiel Europa.