Freonen fan de Fryske Beweging

Om freonen te wurden fan de Fryske Beweging kostet jo neat. Jo krije ien kear yn de twa wiken in digitale nijsbrief, mei dizze brief hâlde wy jo op de hichte fan alles wat bart mei de Fryske Beweging en de Fryske taal.

In organisaasje lykas de Fryske Beweging moat it ha fan syn oanhang. Hoe grutter de oanhang nammerste grutter de ynfloed dy’t jo ha. Om minsken/bedriuwen en de polityk te oertsjûgjen dat it Frysk in belangryk ûnderwerp is foar in protte minsken is it wichtich om in grut tal sympatisanten efter de organisaasje te hawwen. Mei in grutte oanhing wurdt der mear nei jo harke en krije jo mear dien. De Ried fan de Fryske Beweging wolle minsken bewege om safolle mooglik Frysk te brûken. Mar wy kinne it net allinnich. Jou jo no op as freon!

Freon wurde fan de Fryske Beweging (is fergees)

Jo namme

Strjitte

Postkoade

Plaknamme

Telefoannûmer (hoecht net)

Jo email *

Eventuele opmerkings

Jo folje yn dit formulier jo namme, adres en email adres yn. (Wy sille nea jo gegevens troch jaan oan tredden, jo bliuwe folsein anonym)